МЕТОДИКА ВІДБОРУ ПРОБ І ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ, ЩО СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Додаток  7

                                                                                                                           до Правил, затверджених

                                                                                                                           рішенням виконкому міської ради

                                                                                                                           від _______________№ _________

МЕТОДИКА   ВІДБОРУ ПРОБ  І  ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ, ЩО СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ  КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ          

Методика  встановлює вимоги щодо відбору проб і проведення лабораторного контролю стічних вод, що скидають Споживачі до каналізаційної мережі.

                                                                                                      1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 Методика відбору проб і  проведення лабораторного контролю стічних вод Споживачів, що скидаються до систем каналізації населених пунктів (далі Методика) встановлює вимоги щодо відбору проб стічних вод, що скидають Споживачі до міської каналізаційної мережі, та правила проведення лабораторного контролю з метою визначення відповідності їх складу вимогам, встановленим місцевими „Правилами приймання стічних вод підприємств до міської системи каналізації”.

Методика визначає права і обов’язки   управлінь водопровідно-каналізаційних господарств, що входять до складу КП «Компанія «Вода Донбасу» (далі Водоканали), і споживачів, які скидають стічні води до систем каналізації населених пунктів (далі Споживачі), при проведенні контролю якості стічних вод підприємства.

2.  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Методика  розроблена  на підставі наступних нормативних документів:

                              Правила приймання  стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ України, затверджені наказом Держбуду України № 37 від 19.12.2002р.;

                              КНД 211.1.2.008-94   Гiдросфера. Правила контролю складу i властивостей стічних та технологічних вод;

                              КНД 211.1.0.009-94  Гiдросфера. Відбір проб для визначення складу i  вла­стивостей стiчних та технологiчних вод;  

                              ИСО 5667/1 Качество  воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по разработке программ  отбора проб;

                              ИСО 5667/2 Качество воды. Отбор проб. Часть 2. Руководство по методам отбора проб;

                              ИСО 5667/3 Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обработке проб;

                              ИСО 5667/10 Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод;

                              КНД 211.1.4.017-95  -  КНД 211.1.4.043-95                                                                                                                                                           Методики визначення складу, властивостей і забруднюючих речовин у стічних водах.                                                                              

   3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ СТІЧНИХ ВОД, ЩО СКИДАЮТЬСЯ ДО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

            Контроль складу і властивостей стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі, повинен виконуватись безпосередньо Споживачами шляхом проведення відомчого лабораторного контролю або шляхом залучення інших лабораторій, які атестовані в галузі вимірювань показників якості стічних вод. Інформація щодо кількості та складу стічних вод, які поступають до каналізаційної мережі, повинна надаватися Водоканалу за підписом і печаткою керівника Споживача, який відповідає за її  достовірність.

               Перелік показників, що контролюються, а також періодичність надання інформації щодо складу стічних вод, що скидає Споживач, визначено у місцевих Правилах, з урахуванням скинутих  обсягів та специфіки виробничої діяльності.

Водоканал здійснює контроль якості стічних вод Споживачів з метою визначення відповідності їх складу встановленим вимогам. Робота проводиться згідно до плану - графіка відбору проб, затвердженого керівником Водоканалу, шляхом відбору разових проб. Перелік показників, що контролюються, і частота контролю встановлюється за показниками, внесеними до Дозволу на спецводокористування, де регламентується діяльність Водоканалу, а також за показниками, характерними для окремих галузей промисловості.

Для Споживачів, які мають стабільний склад стічних вод, що підтверджується результатами спостережень протягом декількох років, Водоканал може здійснювати лабораторний контроль за скороченою схемою за окремими характерними показниками.

Водоканал має право здійснювати раптовий (в будь-який час доби), не узгоджений з Споживачем заздалегідь, відбір разових проб стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі.

           За ініціативою Споживача, під час відбору проб Водоканалом, може здійснюватися паралельний відбір контрольної проби для дослідження її в лабораторії Споживача. Дану пробу можна направити до іншої незалежної акредитованої лабораторії. При цьому проба пломбується (опечатується) представником Водоканалу, що фіксується у акті відбору проби, а також складається акт передачі (прийому) пломбованої проби незалежною лабораторією.

Усі витрати з доставки та проведення досліджень, що виконуються незалежною лабораторією, здійснюються за рахунок Споживача. Результати аналізу стічних вод, що виконані незалежною лабораторією, разом з копією акта прийому пломбованих проб повинні бути передані Споживачем до Водоканалу в десятиденний термін з моменту відбору проб.

           У випадках звернення Споживачів до Водоканалу з проханням повторного відбору проб або проведення додаткового контролю якості стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі, відбір проб і виконання аналізу виконується лабораторією Водоканалу за рахунок Споживача.

 

4.  ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ

            Відбір стічних вод, що скидаються Споживачем до каналізаційної мережі, здійснюється уповноваженим представником Водоканалу в присутності представника Споживача. При цьому складається акт відбору проб у 3-х примірниках, які підписують як представник Водоканалу, так і представник Споживача. Форма акта відбору проб надана у додатку № 1.

Споживачі повинні надати можливість відбору проб Водоканалом у будь-який час доби, забезпечуючи при цьому надання необхідних відомостей щодо системи каналізації, та виділити уповноваженого експлуатаційного персоналу для відбору проб.

               Уповноваженим для відбору проб представником Споживача може бути особа, яка вказана в Договорі з Споживачем, або призначена наказом, або інший представник, який має доручення щодо права відбору проб. Копія наказу або доручення повинна додаватися до акта відбору проб.

               Якщо Споживач відмовляється виділити відповідальну особу для відбору проб, зволікає з допуском пробовідбірника Водоканалу на територію Споживача більш ніж 30 хвилин, пробовідбірник передає по телефону диспетчеру Водоканалу повідомлення щодо причин неможливості відбору проб у даного Споживача.

               Диспетчер в журналі реєстрації аварійних ситуацій на каналізації робить відповідний запис  та вказує точний час отримання інформації і прізвище пробовідбірника та передає телефонограму до Споживача щодо ненадання можливості для відбору проб. При цьому складається акт відбору проб в односторонньому порядку, який є підставою для того, щоб виставити Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднюючих речовин з коефіцієнтом кратності, який дорівнює 5 за розрахунковий місяць, у якому було здійснено дане порушення.

У випадку відсутності (неявки) уповноваженого представника Споживача, або його відмові від підписання акту, останній підписується представниками водоканалу з вказівкою фамілії, посади представника Споживача, який відмовився від підписання акту.

               У випадку виявлення (на підставі візуальної оцінки або нехарактерного запаху) аварійних залпових скидів стічних вод, що надходять на очисні споруди або перекачуючи каналізаційні насосні станції, обслуговуючий персонал споруд оперативно передає дану інформацію адміністрації Водоканалу для організації відбору проб.

Відбір проб повинен виконуватись на всіх насосних станціях, стічні води яких поступають на очисні споруди, і далі у Споживачів, стоки яких поступають на каналізаційні насосні станції, де було зафіксовано залповий скид. При цьому оформлюється протокол виявлення залпового скиду, де вказується час початку залпового скиду, який підписують два представники Водоканалу, а також акт відбору проб у Споживача згідно до вимог чинної Методики.

Припинення залпового скиду повинно підтверджуватись протоколом результатів аналізу атестованої лабораторії без допустимої концентрації (далі ДК).   Усі лабораторні дослідження за фактами залпових скидів, що виявляються, повинні виконуватись за рахунок Споживачів.

5.  МІСЦЯ ВІДБОРУ ПРОБ

Відбір проб, при скиді стічних вод Споживачів до міської каналізаційної мережі, виконується з контрольних колодязів (далі КК), що знаходяться на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора Водоканалу, розташованих за межами Споживача. Об’єднання  випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після КК на випуску кожного Споживача. Один чи декілька КК, на підключенні до каналізаційної мережі, мають бути зазначені на схемі та мати ідентифікаційні номери (таблички). Схеми підключення КК до каналізаційної мережі, їх маркування затверджуються Споживачем за узгодженням з Водоканалом і передаються до Водоканалу.

               У випадку наявності двох і більше КК, Споживачем надається інформація про обсяги стічних вод, що скидаються, або їх відсотковому співвідношенню індивідуально для кожного колодязя.

Контрольні колодязі улаштовуються і експлуатуються Споживачами.

                                                      6.  ВИДИ ТА ОБСЯГИ ПРОБ

               З метою контролю якості стічних вод Споживачів Водоканал здійснює відбір разових проб. Визначені в цих пробах перевищення  ДК забруднюючих речовин в стічних водах є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Разова проба характеризує склад і властивості води в даному місці на момент відбору. Разову пробу отримують однократним відбором всього необхідного для аналізу обсягу води в заданій точці відбору.

               При скиді незначних обсягів стічних вод необхідна кількість разової проби відбирається шляхом змішання декількох обсягів стічної води, відібраних в КК, з рівними інтервалами часу – 5 – 15 хвилин.

               При відборі проб для виконання паралельних досліджень у декількох лабораторіях здійснюється відбір разової проби до однієї ємності, з якої вода при постійному перемішуванні розливається в ємності для відбору проб всіх представників.

               Обсяг проби, що відбирається, залежить від кількості та виду інгредієнтів, що визначаються.

7.  ПРАВИЛА   ПРОВЕДЕННЯ  ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ

Лабораторії, що виконують аналіз складу стічних вод, які скидаються у каналізаційну мережу, повинні бути атестовані у галузі проведення вимірювань якості стічних вод, а також постійно дотримуватись критеріїв атестації, що забезпечує виконання метрологічних робіт на належному  рівні, у тому числі:

-  організаційну структуру лабораторії, склад спеціалістів, їх кваліфікаційний рівень, наявність атестованих робочих місць;

-  наявність  необхідної нормативної, організаційної та методичної документації в галузі атестації, а також систему  її актуалізації;

-  наявність повірених засобів вимірювальної техніки, а також встановлення системи контролю її працездатності;

-  систему забезпечення якості, яка передбачає проведення постійного контролю  за якісним проведенням  метрологічних робіт;

-  систему контролю правильності оформлення робочих журналів, протоколів та інших  матеріалів за результатами метрологічних робіт.

Результати проведення досліджень  стічних вод Споживачів  фіксуються у  робочих та зведеному журналах  реєстрації аналізів з підписами виконавців та оформленням протоколів. Форма протоколу результатів аналізу стічних вод надана у додатку. Зведений журнал результатів контролю стічних вод зберігається у архіві  лабораторії безстроково.

При виявленні перевищувань ДК забруднень, встановлених договором або місцевими Правилами прийому, начальник лабораторії Водоканалу в строк не більш 15 діб з дня відбору проб спрямовує Споживачу повідомлення (листом або телефонограмою) про виявленні  порушення. Копії акту відбору проб, протоколу результатів аналізу, попереджувального повідомлення начальника лабораторії передає начальнику абонентного відділу та юристу для  оформлення рахунків та претензій за фактами перевищення ДК.

                                           8.  ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСУД  ДЛЯ ВІДБОРУ ТА ЗБЕРЕГАННЯ ПРОБ

               Пробовідбірники для відбору стічних вод повинні бути виготовлені з матеріалів, які не викликають  забруднення проб, мати просту конструкцію, легко очищуватися.

               Разові проби звичайно відбираються уручну. Найбільш прості обладнання для відбору проб уявляють собою черпак с ручкою достатньої довжини або банки з широкою горловиною, виготовлені з поліетилену, скла або метала, які  занурюють у воду та  виймають після заповнення. При цьому необхідно враховувати, що  вилуження  металів відбувається  у металевому посуді, вуглеводні можуть абсорбуватися у поліетиленовому посуді, метали - адсорбуватися на поверхні скляного посуду. Тому краще використовувати пробовідбірники з сталі яка не іржавіє , оскільки було доведено, що в них практично не відбувається вилуження елементів металів (навіть у кислому середовищі при рН=4), а також відсутній  вплив на органічні сполуки.

               Для зберігання та транспортування проб стічної води використовуються банки з  поліетилену та скла із закруглими, притертими пробками. Гумові пробки не придатні для визначення органічних сполук. При транспортуванні проб у лабораторію треба наглядати за герметичністю пробки, щоб проба не розлилася та не забруднилася.

               Треба пам¢ятати, що використання непрозорих або коричневих скляних посудин, може значно зменшити негативний вплив світла на пробу.

               Нові скляні посудини треба промивати  додаючи мийний засіб для того щоб змити пил та залишки пакувального  матеріалу, потім біхроматом калію та сірчаною кислотою (хромова суміш), та промивають  дистильованою або деіонізованою  водою.

               Посудини, у яких зберігаються проби для визначення фосфатів, ПАР не можна мити мийними засобами; не можна використовувати хромова суміш  для очищення посудин при визначенні сульфатів та хрому.

               Звичайно поліетиленові  посудини очищуються соляною кислотою  концентрацією 1 моль/дм3, потім їм дають обсохнути протягом 1-2 днів, а потім ретельно промивають дистилятом. Можна поліетиленові посудини мити наповненням розчином азотної або соляної кислоти в кількості 1 моль/дм3 і  залишати у такому стані щонайменше на один день, після чого промити  дистильованою водою.

            Посудини, які містять у собі  проби, повинні бути чітко маркіровані. Маркування повинно  бути міцним, що дозволяє  ідентифікувати пробу в лабораторії.

9. ТЕХНІКА ВІДБОРУ  ПРОБ

            Перед виїздом на відбір проб пробовідбірник повинен перевірити наявність бланків актів відбору проб, необхідного для відбору проб обладнання та його придатність для використання. При перевірці обладнання необхідно переконатися:

            - у відсутності глибоких подряпин, ознак зношуваності, чистоті пробовідбірників, лійок;

               - у відсутності  ознак зношуваності та належності кріплень мотузки, ланцюга, ручки обладнання для відбору проб;

               - у наявності необхідної кількості корзин, ящиків для пересування проб, у відсутності їх пошкоджень та ознак зношуваності; при необхідності обробити їх дезинфікуючою сумішшю;

            - у тому, що ємності для відбору проб не пошкоджені, закриті кришками та зберігаються безпечно.

            Обладнання повинно зберігатися таким чином, щоб забезпечити його максимальну чистоту.

Слід промити все обладнання для відбору проб: ємності для транспортування проб, прилад для відбирання проб, а також останній метр мотузки або ланцюга, або ручки обладнання для відбирання проб стічної води. Необхідно простежити, щоб не відбулося повторного забруднення цієї частини мотузки, наприклад,  при контакті  з землею.

               При заповненні посуду пробою слід уникати сильного перемішування, розриву струменя або захвату повітря пробою.

               При відборі проб для визначення фізико-хімічних параметрів необхідно заповнювати посудини під пробку, щоб уникнути контакту з повітрям та інтенсивного струсу проби.

               Відбір проб води для визначення нафтопродуктів, жирів та масел повинен проводитись сухими скляними широкогорлими банками з притертою пробкою шляхом одноразового наповнення без переливу. При цьому банки для відбору проб не ополіскуються; ці ж банки з відібраною пробою доставляються у лабораторію, при виконанні аналізу відібраний об¢єм проби використовується повністю.

10. ЗБЕРЕГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОБ

               Зберігання проб стічних вод припускається лише у випадку неможливості проведення аналізу відразу після відбору проб, при цьому необхідно дотримуватись дозволених термінів. У випадках неможливості виконання лабораторних досліджень одразу після відбору проб згідно вимог діючих НД, проби необхідно консервувати. Інформацію про консервування проб приведена у додатку № 3.

Посудини , що містять проби, повинні зберігатися і бути закритими таким чином, щоб не погіршувався їх вміст, та  не відбувалася втрата її частини під час транспортування.

Велика увага повинна приділятися транспортуванню порожньої  тари для відбору проб  до міста відбору та наповненої, яка направляється до лабораторії. Упаковка повинна охороняти посудини від можливих зовнішніх забруднень та сама не повинна являтися джерелом забруднення.               Тара для транспортування проб може бути виготовлена з пластмаси, дерева, пінопласту,  картону та повинна бути с перегородками. Кришки ящиків не повинні  впливати  на  пробки посудин с пробами.

         Транспортування проб стічних вод здійснюється будь яким дозволеним видом транспорту, який забезпечує збереження проб та їх швидку доставку. При транспортуванні необхідно вилучити  перегрів та переохолодження проб.

                                    11. ОХОРОНА ПРАЦІ  ПРИ ВІДБОРІ ПРОБ

               Персонал Водоканалу та представники Споживача згідно законодавству України зобов¢язані  знати  та виконувати вимоги нормативних актів по охороні праці, правила поведінки з приборами та іншими засобами відбору проб, вміти користуватися засобами індивідуального захисту.

          До відбору проб допускається персонал, який пройшов підготовку  для виконання цієї роботи та  інструктаж по охороні праці при відборі проб стічних вод.

 Відбір проб може проводити персонал, який має документально підтвердженні повноваження (службове посвідчення, наряд).

 Персонал, який допускається  до відбору проб, повинен вміти надавати першу медичну допомогу при травмах, отруєннях.

Відбір проб повинен  виконуватися в присутності уповноваженого представника Споживача. Проведення відбору разових проб при відсутності уповноваженого представника Споживача може здійснюватись  персоналом – групою, що найменше з двох осіб.

Про всі обставини, які перешкоджають відбору проб із дотриманням техніки безпеки, представник Споживача негайно інформує своє керівництво  для негайного усунення причин порушення.

ЗМІСТ

 

1.  Назва та галузь застосування                                                                             

               2.  Нормативні посилання                                                                                        

               3.  Порядок контролю стічних вод, які скидаються у каналізаційну мережу         

4.  Порядок відбору проб                                                                                      

 5.  Міста відбору проб                                                     

  6.  Види та об¢єми проб                                                                       

  7.  Правила проведення лабораторного контролю                        

  8. Обладнання та посуд для відбору  та збереження проб                               

  9.  Техніка відбору проб 

             10.Збереження, транспортування проб                      

              11.Охорона праці  при відборі проб   

   12. Зміст                                                                                                                               

  Додаток 1 до Методики

    КП  «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»

                       Горлівське виробниче управління    водопровідно- каналізаційного господарства

АКТ № ____

відбору проб стічних вод підприємств

від “___”________20__року

 

Назва підприємства ____________________________________________________

(з вказівкою адреси)    ______________________________________________________________

Місце відбору _____________________________________________________________________

Дата та час відбору _________________________________________________________________                                    

Вид проб: разова, усереднена                                          

Спосіб відбору: ручний, автоматичний.

Мета відбору: лабораторне дослідження якості води.

 Відомості про тару, показники контролю, кількість проб, методах її консервування :

№ тари

Показники контролю

Характери-тика  тари

Об’єм проби

Відомості

про консервацію проби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Візуальна, органолептична характеристика проби ___________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Проба відібрана:

представником ГВУВКГ _________________________________________________ ( посада, П.І.Б.)      ____________________________________________                                                                                                                                                                                                                              (підпис)                                            

в присутності уповноваженого представника підприємства  _______________________________(посада, П.І.Б.)_______________________________________                                                                                                                                                                                                              (підпис)

 

 

Проба доставлена для виконання дослідженнь у лабораторію __________________________

 

__________________________________________________________________________________

       (ВУВКГ, підприємство, незалежна  організація, дата, час доставки, підпис представника ВУВКГ)

 

Акт складений у ____ примірниках.

                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток   2 до Методики

                                                 Інформація про об’єми  відбираємих проб

 

Назва показників

 

Тип посуду

 

Об’єм та методика

 наповнення

 

 

рН, завислі речовини, БСК, іони амонію, хлориди, сульфати, сухий залишок, ХСК, АПАР, феноли

 

скло

 

Не менш 4,5 л

Заповнити посуд до самого верху і закрити її пробкою так, щоб не залишалося місця для повітря над пробою.

 

 

рН, завислі речовини, БСК, іони амонію, хлориди, сульфати, сухий залишок

 

скло

або

пластики

 

Не менш 2,5 л

Заповнити посуд до самого верху і закрити її пробкою так, щоб не залишалося місця для повітря над пробою.

 

рН, завислі речовини, БСК, іони амонію, хлориди, сульфати, сухий залишок, метали: хром, залізо, мідь

пластики

Не менш 3,5 л

Заповнити посуд до самого верху і закрити її пробкою так, щоб не залишалося місця для повітря над пробою.

 

ХСК,АПАР, феноли

 

пластики

 

Не менш 1,0 л

 

 

нафтопродукти

 

скло

 

1-3 л

у залежності від змісту. Одноразове наповнення без переливу.

 

 

жири та масла

 

скло

 

1-3 л

у залежності від змісту. Одноразове наповнення без переливу.

 

 

сульфіди

 

скло

або

пластики

відомого об’єму

 

 

0,5 л

негайне фіксування проби на місті відбору

 

                                                                                                                            Додаток  3 до Методики

 Методи консервування та зберігання проб

Назва

показника

Тип посуду

Відомості про консервування та зберігання проб

Максимальний час зберігання проби до аналізу

Нормативна документація

1

2

3

4

5

 

амоній-іони

 

скло (С)

або

пластики (П)

 

Охолодження до температури від 2 до 5оС

 

Консервація додаванням 1 см3 конц. сірчаной кислотина 1 дм3 проби

 

 

У день відбору

 

дві доби

 

КНД

211.1.4.030-95

 

БСК

 

С або П

 

Зберігають при температурі від 3 до 4 оС у холодильнику

 

 

24 години

 

КНД

211.1.4.024-95

 

Загальний вміст заліза

 

П

З сульфосаліциловою кислотою –не консервують

З ортофенантроліном - консервація додованням 2 см3 конц. соляною або 2,5см3 конц. азотної кислоти на кожні 100 см3 проби.

Не регламентується

 

Не регламентується

КНД

211.1.4.040-95

 

КНД

211.1.4.034-95

Мідь

П

Консервація додаванням 5 см3 конц. азотної кислоти або соляної кислоти 1 дм3 проби.

У день відбору

Не регламентується

КНД 211.1.4.035-95

Нафтопро-дукти

С

Консервація додаванням 5-10см3 єкстрагента на 1 дм3 проби.

На протязі 3 годин  після відбору

1 місяць

ГОСТ

17.1.4.01-80

рН

С або П

Транспортуванняза низчої від попочаткової  температури

Одразу після відбору

6 годин

ДСТУ ІSО 5667/3-85

 

АПАР

С

Консервація додаванням 2 см хлороформу на 1 дм3 проби. Охолодження до температури від 3 до 5оС.

 

У день відбору

1 тиждень

КНД 211.1.4.017-95

Сульфати

С або П

Охолодження до температури від 2 до 5оС

 

1 тиждень

ДСТУ ІSО 5667/3-85

 

Сульфіди

С або П

Бутель відомого об’єму наповнюють пробою води до самого верху. На місці відбору піпеткою додають на дно бутелі 1 см3 ацетату кадмію або цинку та 0,5 см3 25% гідроксиду натрію на кожні 100 см3 проби. Бутель закривають так, щоб під пробкою не було бульбашок повітря. Вміст перемішують перевертанням.

 

24 години

СЄВ “Унифицированные методы исследования качества воды”. ч.1т., 1987г.

Феноли

С

Консервація додаванням 4 г гідроксиду натрію на 1 дм3 проби.

Охолодження до температури від 3 до 5оС

 

Одразу після відбору

3 доби

КНД 211.1.4.036-95

Хлориди

С або П

Без консервування

1 місяць

ДСТУ ІSО 5667/3-85

 

ХСК

 

С

Охолодження до температури від 3 до 4оС.

Консервують додаванням      1 см3 кон. сірчаної кислоти   1 дм3 проби.

24 години

 

5 діб

КНД 211.1.4.021-95

Хром (VI)

П

 

У день відбору

СЄВ “Унифицированные методы исследования качества воды”. ч.1т., 1987г.

Загальний вміст хрому

П

Консервують додаванням    3-5 смкон. азотної кислоти 1 дм3 проби.

Не регламентується

СЄВ “Унифицированные методы исследования качества воды”. ч.1т., 1987г.

Жиру та масла

С

Консервація екстрагентом, вживаємий при виконанні аналізу. Охолодження до температури від 2 до 5оС.

 

24 години

ДСТУ ІSО 5667/3-85

 

Завислі речовини

С або ПС

 

24 години

КНД 211.1.4.039-95

 

Сухий залишок

С або П

 

24 години

КНД 211.1.4.042-95

 

 

   Расчитывается ежеквартально                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                                 Директор Горловского ПУВКХ

                                                                                                                                                 КП «Компания «Вода Донбасса»

                          

Производственная себестоимость очистки стоков

Горловского ПУВКХ "Компания "Вода Донбасса"

 

 

 

 

Наименование  статей затрат

 

 

Ед. изм.

 

 

 

Расходы

 

п/п

 

1

Основные материалы

тыс.грн.

27,0

 

2

Электроэнергия

тыс.грн.

1160,9

 

3

Основная зарплата работников

тыс.грн.

256,3

 

4

Дополнительная зарплата работников

тыс.грн.

93,5

 

5

Единый социальный взнос

тыс.грн.

133,5

 

6

Амортизация

тыс.грн.

168,3

 

7

Очистка стоков

тыс.грн.

298,6

 

8

Общепроизводственные расходы

тыс.грн.

1997,9

 

9

Производственная себестоимость

тыс.грн.

4136,0

 

10

Кол-во продукции, тыс.м3

тыс.м3

2120,2

 

11

Производственная себестоимость

грн./м3

1,95

 

  • - производственная себестоимость очистки стоков сформированна из фактических затрат по услуге водоотведения за 4 квартал 2011 года

 

 

Зам.директора

по экономике и реализации      _______________  

 

Главный бухгалтер            _____________________

 

 

Начальник ЭС                         ____________________    

           

 

                                                        Коефіцієнти ефективності видалення забруднюючих речовин на очисних спорудах м.Горлівка                                       

                                                                                                                          

з/п

Найменування

забруднюючої речовини

ЦОС

КОС

ГОС

Вхід, мг/дм3

Вихід,

мг/дм3

Коеф.

ефект.

чистки;

     К

Вхід, мг/дм3

Вихід,

мг/дм3

Коеф.

ефект.

чистки;

     К

Вхід, мг/дм3

Вихід,

мг/дм3

Коеф.

ефект.

чистки;

     К

1

Завислі речовини

151

13,6

0,91

192

15

0,92

185

15

0,92

2

БСК5

115

13

0,89

137

14

0,9

152

15

0,9

3

ХСК

230

44

0,81

178

48

0,73

199

62

0,69

4

Азот амонійний

33

2,14

0,935

46,4

2,8

0,94

44

2,07

0,953

5

Сульфати

312

259

0,17

281

225

0,2

316

300

0,05

6

Хлориди

161

132

0,18

188

165

0,12

202

194

0,04

7

Мінералізація

(сухий залишок)

1102

948

0,14

1115

870

0,22

1164

984

0155

8

Фосфати

17,2

4,0

0,77

16,2

4,7

0,71

15,7

3,6

0,77

9

Залізо загальне

1,3

0,3

0,77

1,05

0,27

0,74

0,94

0,29

0,69

10

СПАР

0,89

0,34

0,62

1,26

0,25

0,8

0,93

0,45

0,52

11

Нафтопродукти

1,05

0,25

0,76

0,89

0,18

0,8

0,86

0,27

0,68

12

Феноли

0,0163

0,0006

0,96

0,02

0,0006

0,97

0,02

0,0006

0,97

13

Мідь

0,17

0,07

0,58

0,17

0,06

0,65

0,17

0,088

0,48

14

Хром +3

1,0

0,46

0,54

1,0

0,46

0,54

1,0

0,47

0,53

15

Хром +6

0,08

0,05

0,37

0,09

0,049

0,46

0,09

0,049

0,45

16

Цинк

1,43

1,02

0,29

1,43

1,04

0,27

1,43

1,0

0,3