ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2010-2014 роки І ПЕРІОД до 2020 року

Проект 


ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2010-2014 роки І ПЕРІОД до 2020 року  


Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
 

           Розроблення державної цільової регіональної Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2010-2014 роки і період до 2020 року (далі Програма) викликано необхідністю розв’язання однієї з ключових проблем розвитку інфраструктури Донецької області – надійного функціонування систем водопостачання та водовідведення.

Проблема проявляється у:

-     прогресуючій тенденції до погіршення рівня наданих споживачам послуг з водопостачання і водовідведення;

-     підвищенні аварійності в системах водопроводу і каналізації;

-     тяжкому фінансово-економічному стані підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Проблема є значущою, тому що сприятиме надійному забезпеченню роботи систем водопостачання та водовідведення всього регіону, а отже і збереженню здоров’я населення, підвищенню його добробуту; ефективному використанню матеріальних і енергетичних ресурсів в сфері водопровідно-каналізаційного господарства; захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу неочищених та недостатньо очищених стічних вод.

Необхідність розв’язку означеної проблеми у Донецькій області в повній мірі відповідає пріоритетам державної політики в галузі житлово-комунального господарства (Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Закон України «Про Загальнодержавну Програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»), охорони здоров’я (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»), енергозбереження (Закони України «Про енергозбереження», «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки», указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»), екології (Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів») та інших нормативно-правових актів, в т.ч. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».


 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

 

Відсутність протягом  тривалого  часу  достатнього фінансування заходів з  реконструкції  і  розвитку  систем централізованого  водопостачання  та  водовідведення  призвела  до негативних наслідків – кризовому стану всього водопровідно-каналізаційного господарства країни, в т.ч. і у Донецькій області.

Прогресуюче недофінансування галузі і неадекватна наявним затратам заполітизована тарифна політика практично унеможливили відновлення та розвиток систем  водопроводу і каналізації. Більше 25 років технології очищення води, водоочисні споруди та обладнання фактично не оновлювались, що призвело до суттєвого вичерпання їх ресурсу, підвищення аварійності, зниження ефективності очищення питної і стічних вод тощо. На протязі останніх років відбувалось і скорочення обсягів водоспоживання, внаслідок чого водоочисні і насосні станції працюють із значним недовантаженням. Сьогодні також спостерігається значний дефіцит кваліфікованих кадрів, потрібних для ефективної експлуатації та управління системами.

Особливо небезпечний стан склався у регресивних та сільських населених пунктах, де в ряді випадків підприємства з експлуатації водопровідно-каналізаційних систем взагалі відсутні.

Проблема реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення питною водою гарантованої якості у Донецької області має загальнодержавне стратегічне значення і може бути розв’язана лише програмним методом з обов’язковим урахуванням наявності в Донецькій області як регіональної компанії – КП «Компанія «Вода Донбасу», так і окремих комунальних підприємств, які не входять до її складу, а також необхідності створення нових підприємств та їх підрозділів для з метою збільшення охоплення населення послугами водопостачання та водовідведення. Це зумовлено необхідністю координації дій державної і місцевих влад, відповідності програми основним пріоритетам розвитку держави, потребою у спільному фінансуванні заходів Програми, необхідністю міжгалузевих і регіональних зв’язків у питанні збереження якості води основних джерел, захисту акваторії Азовського моря від негативного впливу і т.п. 

Мета Програми

 

Метою Програми є створення умов для забезпечення споживачів Донецького регіону достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела і акваторію Азовського моря . 

 

 

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

 

Можливість і ефективність розв’язання проблеми програмним шляхом було продемонстровано під час розроблення та прийняття Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005-2009 роки і період до 2015 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1731). Але оскільки економічна ситуація не дозволила в повній мірі здійснити реалізацію заходів Програми, а також у зв’язку зі зміною вимог до державних цільових програм, проводиться її корегування.

 

Можливі варіанти фінансування заходів Програми:

-     фінансування за рахунок самих споживачів послуг (з або без залучення коштів інвесторів). При цьому вартість заходів включається у тариф за послуги водопостачання та водовідведення. Така схема застосовується у переважній більшості розвинутих країн, в т.ч. США, Франції, Швейцарії тощо. Для умов України реалізація цього варіанту потребує збільшення тарифів у 10 і більше разів, що робить його реалізацію не придатному на даному етапі;

-     фінансування виключно за рахунок держави. Така схема запроваджена у країнах, де послуги водопостачання та водовідведення надаються безпосередньо водною національною компанією (Ізраїль, Данія). В умовах наявної економічної ситуації в Україні фінансування заходів з розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області, які потребують надзвичайно високих капітальних затрат, не може бути надано з державного бюджету у необхідні строки;

-     комплексне фінансування з використанням коштів державного бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджетів населених пунктів, коштів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, включених як фінансова складова у тарифи за послуги водопостачання та водовідведення, коштів інвесторів. Кошти всіх джерел повинні використовуватись на розвиток як КП «Компанія «Вода Донбасу», так і самостійних підприємств. При цьому фінансування окремих заходів, направлених на розвиток систем самостійних підприємств, повинне проводитись не тільки з місцевих бюджетів, але й з обласного бюджету та Державного бюджету України. Такий варіант є оптимальним, оскільки, з одного боку, забезпечує потрібні обсяги фінансування, з іншого - зменшує навантаження на кожне з фінансових джерел, і дозволяє використати кошти державного бюджету найбільш раціонально. Фінансування з державного бюджету України спрямовується виключно на ті заходи, які не можуть бути виконані за рахунок інших джерел (наприклад, у регресивних населених пунктах) або кардинально впливають на системи життєзабезпечення всього регіону чи окремого населеного пункту.


 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Проблему передбачається розв’язати під час виконання Програми за умови державної підтримки шляхом:

-     раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів;

-     поліпшення якості води;

-     комплексної модернізації та реконструкції каналу «Сіверський Донець-Донбас» та його споруд;

-     розвитку систем водопостачання та підвищення надійності їх роботи;

-     охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання;

-     розвитку системи водовідведення та підвищення якості очищення стічних вод і утилізації утворених осадів;

-     запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки;

-     забезпечення сталого розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

-     науково-технічного і проектного забезпечення заходів програми.

 

 

Раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів досягається шляхом:

-     скорочення витоків і непродуктивних витрат води;

-    впровадження багаторівневого обліку води на всіх стадіях водопостачання та водовідведення, включаючи побудинковий та поквартирний облік кількості спожитої води;

-     впровадженням енергозберігаючого обладнання на об’єктах водопровідного господарства;

-     встановленням приладів регулювання тиску;

-     впровадженням енергозберігаючого обладнання на об’єктах каналізаційного господарства;

-     використання нетрадиційних джерел енергії у водопровідно-каналізаційному господарстві. 

 

Поліпшення якості води:

-     впровадженням децентралізованих систем доочищення води;

-     удосконалення технології знезараження питної води;

-     реконструкція та розвиток фільтрувальних станцій;

-     впровадження додаткових стадій підготовки питної води з метою досягнення вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

 

 

Розвиток і підвищення надійності роботи систем водопостачання передбачає:

-     реконструкцію водопровідних насосних станцій та вузлів;

-     зонування та оптимізацію системи водопостачання;

-     реконструкцію мереж водопостачання з використанням сучасних методів та матеріалів труб;

-     удосконалення водозаборів з поверхневих та підземних джерел;

-     впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами та роботою спеціальних служб підприємства;

-     розширення резервуарного парку населених пунктів;

-     розвитку сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування  систем водопостачання та водовідведення.

 

 

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання досягаються наступними способами:

-     розроблення зон санітарної охорони джерел водопостачання;

-     поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

-     благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;

-     залучення альтернативних джерел води.

 

 

Розвиток системи водовідведення:

-     будівництво нових споруд з очищення стічних вод;

-     будівництво і розширення мереж водовідведення.

 

Запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки:

-     реконструкція каналізаційних насосних станцій;

-     реконструкція каналізаційних очисних споруд;

-     впровадження систем обробки осадів станцій очищення стічних вод;

-     реконструкція мереж водовідведення;

-     будівництво споруд обробки промивних вод і осадів на водоочисних станціях.

 

 

Забезпечення сталого розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства досягається такими способами як:

-     приведення тарифів за послуги водопостачання та водовідведення у відповідність із собівартістю наданих послуг з урахуванням інвестиційної складової, необхідності для фінансування відповідних заходів Програми;

-     оптимізації організаційно-правової структури підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

 

Науково-технічне і проектне забезпечення заходів програми здійснюється шляхом:

-     підготовки і розроблення технологічних рішень щодо розвитку систем водопостачання і водовідведення в цілому та по їх окремих елементах;

-     проведення гідравлічних розрахунків розподільних мереж;

-     енергоадиту насосно-компресорного обладнання;

-    розробку проектно-кошторисної та проектної документації для будівництва і реконструкції об’єктів водопостачання та водовідведення. 

 

Програма розрахована на 2010-2020 роки. Враховуючи значні обсяги капіталовкладень, потрібних для реалізації Програми, її заходи передбачається розділити на першочергові та на перспективу: першочергові - здійснюються протягом 5 років – у 2010-2014 рр.; заходи на перспективу – у 2015-2020 рр. 

 

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

 

Виконання програми дозволить досягти наступних показників.

 

Економічних:

-     скорочення рівня витоків і неврахованих втрат води по області з 51,5 % до 30%;

-     зменшення середніх питомих витрат електроенергії при водопостачанні та водовідведенні на 35%;

-     скорочення кількості аварійних відключень і часу ліквідації аварій.

 

Соціальних:

-     збільшення охоплення населення послугами централізованого водопостачання до 100%, водовідведення – до 92%;

-     забезпечення 100 % цілодобового постачання споживачів питною водою;

-     забезпечення 100 % населення області достатньою кількістю води, яка відповідає встановленим нормативам якості,  централізованими системами водопостачання або з бюветів;

-     створення додаткових робочих місць.

 

Екологічних:

-     припинення скиду неочищених стічних вод;

-     припинення скиду неочищених промивних вод фільтрувальних станцій.

 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми

 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати з державного бюджету України, бюджету Донецької області, місцевих бюджетів населених пунктів, коштів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, а також за рахунок коштів інвесторів.

Загальний обсяг фінансування Програми: 9 789 400 тис. гривень, в т.ч. з Державного бюджету – 3 082 900 тис. гривень. Вказані обсяги фінансування мають бути уточнені під час розробки заходів програми.
Источник: http://www.donoda.gov.ua/main/ua/publication/content/8481.htm

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Аварийно-восстановительные работы в Покровском РПУ

12-10-2019

Аварийно-восстановительные работы в Покровском РПУ

Сотрудники Покровского регионального производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства КП «Компания «Вода Донбасса» продолжают эффективно проводить различные технические мероприят...

Технические мероприятия в Волновахском ПУВКХ

11-10-2019

Технические мероприятия в Волновахском ПУВКХ

Cпециалисты участков водоснабжения и водоотведения Волновахского ПУВКХ на прошлой неделе выполнили комплекс технических мероприятий  

Замена водоводов в Макеевском ПУВКХ

10-10-2019

Замена водоводов в Макеевском ПУВКХ

Основной задачей Макеевского ПУВКХ является стабильное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения жителей городов: Макеевка, Харцызск, Иловайск, Ждановка и поселка городского типа Пантелеймо...

Работа специалистов Кировского ПУВКХ

09-10-2019

Работа специалистов Кировского ПУВКХ

Кировское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения жителям городов Кировское и Ждановка. 

Ремонтные работы в Енакиевском ПУВКХ

09-10-2019

Ремонтные работы в Енакиевском ПУВКХ

Специалисты Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства регулярно выполняют технические мероприятия, чтобы обеспечить население стабильными услугами водоснабже...

Об ограничении подачи воды

08-10-2019

Об ограничении подачи воды

  С 8.00 9 октября Славянским региональным управлением будут проводиться плановые ремонтные работы на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм.

Технические мероприятия в Торезском ПУВКХ

08-10-2019

Технические мероприятия в Торезском ПУВКХ

  Специалисты Торезского ПУВКХ выполняют технические мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения, чтобы в дальнейшем избежать аварийных ситуаций в зимний период.

Восстановительные работы в Славянском РПУ

07-10-2019

Восстановительные работы в Славянском РПУ

  Сотрудники Славянского РПУ оперативно устраняют порывы на магистральных трубопроводах, чтобы избежать потерь воды и не допустить перебоев в водоснабжении потребителей.

Работы на объектах водоотведения Горловского ПУВКХ

07-10-2019

Работы на объектах водоотведения Горловского ПУВКХ

  Ремонтные бригады Горловского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства регулярно выполняют аварийно-восстановительные работы на важнейших для жизнедеятельности региона о...

Устранена утечка на Втором донецком водопроводе

05-10-2019

Устранена утечка на Втором донецком водопроводе

  С 3 по 4 октября аварийно-восстановительные бригады Славянского регионального производственного управления работали над устранением большого порыва на магистральном водоводе Второго донецкого водоп...

Технические мероприятия в Мариупольском РПУ

04-10-2019

Технические мероприятия в Мариупольском РПУ

  Специалисты Мариупольского РПУ продолжают выполнять технические мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, ежедневно осуществлять профилактические и аварийные работы на объектах вод...

Аварийно-восстановительные работы в Константиновском ПУ…

03-10-2019

Аварийно-восстановительные работы в Константиновском ПУВКХ

Специалисты Константиновского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» делают все возможное для своевременного выполнения ремонтных работ на проблемных участках водопроводных и канализационных сетей.